בריכה בבית פרטי בנהריה

מעקה נירוסטה 316 עמודים מכופפים ברדיוס כלפי חוץ למניעת טיפוס מילואת צינורות אופקיים מעורגלים ומאחז עליון, המעקה  כולו לפי תוואי הבריכה .